las  Cantigas

de

  Santa Maria

MS E

 

CantProloL.jpg (90426 bytes)

                                                               Cantiga 1 (Escorial B.I.2)

 

cantiga010L.gif (56432 bytes)

Cantiga 10

Vihuela de arco (fidula)

Guitarra latina

cantiga020L.gif (66747 bytes)

Cantiga 20

Vihuela de arco

Guitarra latina

cantiga030L.gif (84589 bytes)

Cantiga 30

Laúd

cantiga040L.gif (86912 bytes)

Cantiga 40

Rota medieval

cantiga050L.gif (90365 bytes)

Cantiga 50

Medio canon

cantigas060L.gif (104230 bytes)

Cantiga 60

Launeddas (de Sardinia)

cantiga070L.gif (93073 bytes)

Cantiga 70

Canon entero

cantiga080L.gif (69922 bytes)

Cantiga 80

Canon entero

cantiga090L.gif (98208 bytes)

Cantiga 90

Rabé o Rabel

cantiga100L.gif (91717 bytes)

Cantiga 100

Vihuela de arco (pequeño)

Cantiga110.jpg (26319 bytes)

Cantiga 110

Rabé morisco

Laúd

Cantiga120.jpg (33088 bytes)

Cantiga 120

Baldosa

(como vihuela de mano)

cantiga130L.gif (100559 bytes)

Cantiga 130

Cítola

cantiga140L.gif (85433 bytes)

Cantiga 140

Vihuela de peñola

cantiga150L.gif (83890 bytes)

Cantiga 150

Guitarra latina

Guitarra morisca

cantiga160L.gif (141211 bytes)

Cantiga 160

Cinfonia o zanfonia

 

cantiga170L.gif (136403 bytes)

Cantiga 170

Rabé morisco

Laúd

cantiga180L.gif (76392 bytes)

Cantiga 180

Campanas o Carillon

cantigas190L.gif (102079 bytes)

Cantiga 190

Címbalos

cantiga200L.gif (85272 bytes)

Cantiga 200

Organo portativo

 

Ver Cantigas 210-400  

 

 

Las imágenes de las Cantigas son de http://www.3to4.com/Cantigas/e_index.html (sitio en japonés)

Iinstrumentales musicales de la Edad Media:

http://www.instrumentsmedievaux.org/eng/index.htm (en francés)